Gebruiksvoorwaarden

De tool MSTPe 2.0 en de bijhorende informatie is bedoeld als ondersteuning voor getrainde (medische)professionals en/of zorgverlenende instanties bij de uitvoering van een screening omtrent de voedingsstatus van patiënten en residenten.

De tool genereert een algemeen advies op basis van de ingevulde input. De output van deze tool dient daarom steeds geïnterpreteerd te worden door de behandelende arts/gezondheidsprofessional zodat er optimaal rekening kan worden gehouden met de specificiteit van de individuele patiënt/resident.

De gebruiker is steeds volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het advies van de tool MSTPe 2.0. De gebruiker ontheft Nutricia van elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade aan zichzelf of een derde, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of toepassing van het advies van de screeningtool.

Nutricia verbindt er zich toe dat de individuele gegevens van de residenten vertrouwelijk en eigendom van de gebruiker blijven. Nutricia verbindt er zich toe slechts globale parameters (bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal uitgevoerde screenings) op te volgen in het kader van de opvolging en de continue verbetering van de tool.